Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Ngôn ngữ C - Bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh

pdf 15 trang hapham 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Ngôn ngữ C - Bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_ky_thuat_lap_trinh_chuong_2_ngon_ngu_c.pdf

Nội dung text: Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Ngôn ngữ C - Bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh

 1. CHCHƯƠƯƠNGNG 02:02: Ngôn Ngôn Ng Ngữữ CC Bài 03: Cấu Trúc Rẽ Nhánh GV: Trần Phước Tuấn EMAIL: tranphuoctuan.khoatoan.dhsp@gmail.com
 2. Nội dung bài học 1. Lệnh và Khối lệnh 2. Câu lệnh if 3. Câu lệnh switch case Page 2 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 3. 1. Lệnh và Khối lệnh • LLệệnhnh – Lệnh là tác vụ, biểu thức, hàm, cấu trúc điều khiển, – Ví dụ: x=x+2; • KhKhốốii llệệnhnh – Khối lệnh là dãy các câu lệnh được đặt trong cặp dấu {}, các lệnh thường được viết thụt vào 1 tab để chương trình rõ ràng, đẹp mắt. – Ví dụ: #include void main() {//dấu đầu khối int a=5,b=6; printf(“%d + %d = %d.\n",a,b,a+b); }//dấu cuối khối Page 3 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 4. 2. Câu lệnh if • CôngCông d dụụngng: Sử dụng giải quyết những trường hợp liên quan đến việc giải bài toán có sự biện luận, phân chia trường hợp. • CCúú phpháápp if ( ) //thực hiện khi đúng [else ] // thực hiện khi sai • VVíí ddụụ “Nhập vào 1 số nguyên, cho biết số đó chẵn hay lẻ” Page 4 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 5. 2. Câu lệnh if LưuLưu đđồồ Vào Sai BTLOGIC Đúng khối lệnh 1 khối lệnh 2 Ra Page 5 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 6. 2. Câu lệnh if VVíí ddụụ Nhập vào 1 số nguyên, cho biết số đó chẵn hay lẻ. #include #include void main() { clrscr(); int n;char kq[100]; printf(“Chuong trinh kiem tra so chan!\n”); printf(“Nhap so n: “);scanf(“%d”,&n); if (n%2==0) sprintf(kq,”%d la so chan!”, n); else sprintf(kq,”%d la so le!”, n); printf(“%s”,kq); } Page 6 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 7. 2. Câu lệnh if VVíí ddụụ Nhập hai số thực a, b. Sắp xếp chúng tăng dần #include #include void main() { clrscr(); float a, b; printf(“Chuong trinh sap xep hai so!\n”); printf(“Nhap a: “);scanf(“%f”,&a); printf(“Nhap b: “);scanf(“%f”,&b); if (a>b) { float tam=a;a=b;b=tam; } printf(“a = %.2f, b = %.2f”,a,b); getch(); } Page 7 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 8. 2. Câu lệnh if MMộộtt ssốố bbààii ttậậpp 1. Nhập a, b, c. Tìm max. Phát triển nhiều số 2. Giải phương trình ax+b=0 3. Giải phương trình ax2+bx+c=0 4. Giải hệ phương trình: a1x+b1y=c1 a2x+b2y=c2 5. Nhập vào điểm trung bình, hãy xếp loại học tập 6. Tính tiền điện (nhập vào số kw) 7. Dạng tam giác (nhập a, b,c ) 8. Nhập vào 1 tháng, cho biết tháng này thuộc quý mấy? Page 8 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 9. 3. Câu lệnh switch case VVíí ddụụ 0000 #include #include void main() Nhap i: 3 { int i; An phim bat ky de ket thuc! printf("Nhap i: "); scanf("%d", &i); switch(i) Nhap i: 2 { case 3: printf("*"); An phim bat ky de ket thuc! case 2: printf("*"); case 1: printf("*"); }; Nhap i: 1 printf(“\nAn phim bat ky de ket thuc!\n"); * getch(); An phim bat ky de ket thuc! } Page 9 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 10. 3. Câu lệnh switch case #include #include VVíí ddụụ 0101 void main() { int ithang;char kq[100]; printf("Nhap vao thang: ");scanf("%d", &ithang); switch(ithang) { case 1:case 2:case 3: sprintf(kq,"Quy 1.\n"); break; case 4:case 5:case 6: sprintf(kq,"Quy 2.\n"); break; case 7:case 8:case 9: sprintf(kq,"Quy 3.\n"); break; case 10:case 11:case 12: sprintf(kq,"Quy 4.\n"); break; default: sprintf(kq,"Thang khong hop le.\n"); }; printf(“%s”,kq); getch(); } Page 10 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 11. 3. Câu lệnh switch case CCúú phpháápp switch ( ) { case TH1: ; [break;] case TH2: ; [break;] case THn: ; [break;] [default: ;] } Với THi (1<=i<=k) là các hhằằngng ssốố nguyênnguyên hoặc kýký ttựự. Page 11 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 12. 3. Câu lệnh switch case LưuLưu đđồồ Page 12 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 13. 3. Câu lệnh switch case LưuLưu đđồồ true Biểu thức = TH1 Hành động 1 break false Không break true break Biểu thức = TH2 Hành động 2 Không break false break Hành động n (default) exit Page 13 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 14. 2. Câu lệnh switch case MMộộtt ssốố bbààii ttậậpp 1. Viết chương trình nhập vào tháng, in ra tháng đó có bao nhiêu ngày 2. Viết chương trình nhập vào 2 số x, y và 1 trong 4 toán tử +, -, *, /. Sau đó thực hiện phép tính (nếu y = 0 thì thông báo không chia được) Lưu ý: Khi nhập ký tự hay chuỗi thì trước khi nhập ta gọi câu lệnh: fflush(stdin) #include để xóa vùng đệm Page 14 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 15. Page 15 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008