Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Ngôn ngữ C - Bài 4: Cấu trúc lặp

pdf 11 trang hapham 150
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Ngôn ngữ C - Bài 4: Cấu trúc lặp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_ky_thuat_lap_trinh_chuong_2_ngon_ngu_c_bai_4_cau_t.pdf

Nội dung text: Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Ngôn ngữ C - Bài 4: Cấu trúc lặp

 1. CHCHƯƠƯƠNGNG 02:02: Ngôn Ngôn Ng Ngữữ CC Bài 04: Cấu Trúc Lặp GV: Trần Phước Tuấn EMAIL: tranphuoctuan.khoatoan.dhsp@gmail.com
 2. Nội dung bài học 1. Tổng quan 2.2. VòngVòng llặặpp dodo whilewhile 3.3. VòngVòng llặặpp whilewhile 4.4. VòngVòng llặặpp forfor 5.5. LLặặpp vvớớii nhãnnhãn vvàà llệệnhnh gotogoto 6. Lệnh break và continue 7. Một số bài tập Page 2 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 3. 1. Tổng quan do while( ) { ;nh>; ;nh>; }while( ); for( ;; ;; ) : ;nh>; ;nh>; if ( ) goto ; Page 3 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 4. 1. Tổng quan Viết chương trình tính S = 1+2+ +n i=1;s=0; i=1;s=0; do while(i<=n) { { s+=i; s+=i; i++; i++; } }while(i<=n); s=0; i=1;s=0; for(i=1;i<=n;i++) moc: s+=i; s+=i; i++; if (i<=n) goto moc; Page 4 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 5. 2. Vòng lặp do while • Lặp lại trong khi thỏa mãn . - • Vòng lặp dodo whilewhile luôn thực hiện ít nhất một lần trong mọi trường hợp của Ra . Page 5 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 6. 3. Vòng lặp while • Trong khi thỏa mãn thì lặp lại . - + • Nếu lần đầu tiên của vòng lặp whilewhile sai thì không được thực hiện lần nào cả. Ra Page 6 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 7. 4. Vòng lặp for • được thực hiện một lần. - • Nếu sai thì + thoát, ngược lại thì thực hiện nh> nếu và cứ Ra thế lặp lại. Page 7 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 8. 5. Lặp với nhãn và goto •• NhãnNhãn: được đặt tên theo i=1;s=0; quy tắc của tên biến, dùng moc: để đánh dấu một vị trí nào s+=i; đó. i++; if (i<=n) • Lệnh gotogoto dùng để nhảy goto moc; đến một nhãn nào đó • Kết hợp nhãnnhãn, gotogoto và Sau đoạn code lệnh ifif ta có một phương trên ss sẽ nhận giá pháp lặp mới. trị 1+2+1+2+ +n+n Page 8 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 9. 6. Lệnh break và continue • Lệnh breakbreak dùng để thoát ra khỏi khối bọc, vòng lặp ggầầnn n nóó nhnhấấtt. Ví dụ: khối trong cấu trúc switch case , vòng lặp do while , while , for, • Lệnh continuecontinue được dùng trong vòng lặp for, while, do while. Khi lệnh continue thi hành quyquyềềnn điđiềềuu khikhiểểnn ssẽẽ traotrao quaqua chocho bibiểểuu ththứứcc điđiềềuu kikiệệnn ccủủaa vòngvòng llặặpp ggầầnn nhnhấấtt, nghĩa là các lệnh phía sau continue sẽ không được thi hành Page 9 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 10. 1. Viết hàm: 1. Truyền vào ký tự và số n. In ra n ký tự đó 2. In hcn các dấu * có kích thước m*n 7. Một số bài tập 3. In hcn rỗng các dấu * có kích thước m*n 4. In tam giác cân các dấu * có chiều cao h 5. In tam giác rỗng các dấu * có chiều cao h 2. Tính các tổng sau: 1. S = 1 + 2 + + n 2. S = 2 + 4 + + 2.n ( tổng các số chẵn <=n) 3. S = 12+22+ + n2 4. S = 1.2+2.3+ + n.(n+1) 5. S = 1/2 + 2/3 + n/(n+1) 3. Viết hàm: 1. Nhập n số, tính tổng. 2. Nhập n số, tìm max 4. Tính số hạng thứ n của dãy fibonaci (f0=f1=1, fn=fn-1+fn-2) 5. Tìm UCLN, BCNN của hai số a,b ( Cấu trúc Phân số) 6. Rút gọn phân số 7. In ra các ước số của n 8. Tổng các ước số của n 9. Tổng các số chẵn <=n 10. T = n! 11. Kiểm tra n có phải là số nguyên tố hay không 12. Kiểm tra n có phải là số chính phương hay không 13. Phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố Page 10 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008
 11. Page 11 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008