Tài liệu học Quản trị mạng

pdf 39 trang hapham 210
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tài liệu học Quản trị mạng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdftai_lieu_hoc_quan_tri_mang.pdf

Nội dung text: Tài liệu học Quản trị mạng

 1. www.athena.edu.vn TàiLi uH cQu nTr MngACBN ATHENA
 2. Gi ới thi ệu M ạng máy tính TNGQUANV MNG ATHENA
 3. NiDung Mngmáytínhlàgì? Cácki nth cc ơ s? Cáclo im ngmáytính: • MngLAN,MAN,WAN,Internet Cácmôhìnhx lým ng: • Tptrung,Phânph i,C ngtác Cácmôhìnhqu nlým ng: • Workgroup,Domain Cácmôhình ngd ngm ng: • PeertoPeer,ClientServer ATHENA
 4. NiDung Cácd chv mng: • Dchv tptin(FilesServices) • Dchv in n(PrintServices) • Dchv thôngđi p(MessageServices) • Dchv ngd ng(ApplicationServices) • Dchv cơ s d li u(DatabaseServices) ATHENA
 5. NiDung Cácl iíchth cti nc am ng: • Ti tki mđ ư ctàinguyênph nc ng • Traođ id li utr nênd dàngh ơn • Chias ngd ng • Tptrungd li u,b om tvàBackupt t • S dngcácd chv Internet ATHENA
 6. KháiNi mM ngMáyTính Mngmáytínhlàm tnhómcácmáy tính,thi tb ngo iviđ ư ck tn iv i nhauthôngquacácph ươ ngti ntruy n dn ATHENA
 7. Ki nTh cC ơ S Cácthànhph nc uhìnhnênm ngmáy tính: • Máytính:PC,Laptop,MainFrame • Thi tb giaoti p:NIC,Hub,Switch,Router • Môitr ư ngtruy nd n:Cáp,Sóngđi nt • CácProtocol:TCP/IP,NetBeui,AppleTalk • CácHĐHm ng:WinNT,Win2000,Win2k3 • Thi tb ngo ivi:Máyin,máyFax,Scaner ATHENA
 8. CácLo iM ngMáyTính MngLAN(LocalAreaNetwork) • MngLANlà1nhómcácmáytínhvàthi tb truy nthôngđ ư ck tn iv inhautrong1 khuv cnh Đcđi m: • Băngthôngr ngl n • Kíchth ư cm ngb gi ih nb icácthi tb • Chiphícácthi tb mngLANr • Qu ntr đơngi n ATHENA
 9. CácLo iM ngMáyTính MôhìnhLAN ATHENA
 10. CácLo iM ngMáyTính MngMAN(MetropolitanAreaNetwork) • MngMANg ngi ngnh ư mngLANnh ưng gi ih nc anólà1thànhph hay1qu cgia, mngMANn ik tcácm ngLANl iv i nhau Đcđi m: • Băngthôngtrungbình • Môhìnhph ct ph ơnLAN • Qu ntr khókhănh ơn • Chiphícácthi tb mc ATHENA
 11. CácLo iM ngMáyTính MôhìnhMAN ATHENA
 12. CácLo iM ngMáyTính MngWAN(WideAreaNetwork) • MngWANbaoph vùngđ alýr ngl n,có th là1l cđ ahaytoànc u Đcđi m: • Băngthôngth p • Ph mviho tđ ngkhônggi ih n • MngWANr tph ct p • Cáct ch cqu ct đngraquiđ nh,qu ntr • Chiphíchocácthi tb rtm cti n ATHENA
 13. CácLo iM ngMáyTính MôhìnhWAN ATHENA
 14. CácLo iM ngMáyTính MngInternet • MngInternetlàtr ư ngh pđ cbi tc a mngWAN Đcđi m: • Ch acácd chv toànc unh ư:Mail,Web Chat,FTP ph cv mi nphíchom ing ư i dùng ATHENA
 15. CácLo iM ngMáyTính MôhìnhInternet ATHENA
 16. CácLo iM ngMáyTính ATHENA
 17. CácMôHìnhX LýM ng Môhìnhx lýphânph i ATHENA
 18. CácMôHìnhX LýM ng Ưuđi m: • Truyxu td li unhanh • Khôngb gi ih ncác ngd ng Khuy tđi m: • D li ul ưutr rir cnênkhóđ ngb và Backup • Kh năngnhi mViruscao ATHENA
 19. CácMôHìnhX LýM ng Môhìnhx lýt ptrung ATHENA
 20. CácMôHìnhX LýM ng Ưuđi m: • D li uđ ư cb om tantoàn • D Backupvàdi tvirus • Chiphíchocácthi tb th p Khuy tđi m: • Khóđáp ngđ ư ccácyêuc uc anhi u ng dngkhácnhau • Tcđ truyxu tch m ATHENA
 21. CácMôHìnhX LýM ng Môhìnhx lýc ngtác ATHENA
 22. CácMôHìnhX LýM ng Ưuđi m: • Rtnhanhvàm nh • Cóth dùngđ s lýcácphéptoánl n Khuy tđi m: • Cácd li uđ ư cl ưutr trêncácv tríkhác nhau • Khóđ ngb vàBackup • Kh năngnhi mViruscao ATHENA
 23. CácMôHìnhQu nLýM ng MôhìnhWorkgroup ATHENA
 24. CácMôHìnhQu nLýM ng MôhìnhDomain ATHENA
 25. CácMôHình ngD ngM ng Mngnganghàng(PeertoPeer) ATHENA
 26. CácMôHình ngD ngM ng Ưuđi m: • Đơngi n,d càiđ t • T ch cvàqu ntr d dàng • Chiphícácth tb th p Khuy tđi m: • D li uphântánnênkh năngb om tkém • D b xâmnh p • Cáctàinguyênkhôngđ ư cs px pnênr t khóđ nhv vàtìmki m ATHENA
 27. CácMôHình ngD ngM ng Mngnganghàng(PeertoPeer) ATHENA
 28. CácMôHình ngD ngM ng MngDomain(ClientServer) ATHENA
 29. CácMôHình ngD ngM ng Ưuđi m: • D li ul ưutr tptrungnênb om tt t • Backupd dàng • Tàinguyênvàcácd chv đư ct ptrungnên d dàngchias chonhi ung ư idùng Khuy tđi m: • ChiphíchocácServerr tm c • Ph icóng ư iqu ntr h th ng ATHENA
 30. CácMôHình ngD ngM ng MngDomain(ClientServer) ATHENA
 31. CácD chV Mng Dchv tptin(FilesServices): • Chophépcácmáytínhchias cáct ptin, thaotáctrênt ptinchias :copy,l ưutr ATHENA
 32. CácD chV Mng Dchv in n(PrintServices): • Là1 ngd ngm ngđi ukhi nvàqu nlý vi ctruyc pcácmáyin,máyFaxquam ng • Gi mchiphíchonhi ung ư i • Tăngđ linhho tvìcácmáyincóth đtb t kỳn ơinào • Dùngc ơ ch hàngđ iđ nđ nhm cđ ưu tiênchovi cin n ATHENA
 33. CácD chV Mng Dchv thôngđi p(MessageServices): • Là1 ngd ngchophépng ư idùngg i/nh n cácth ư đi nt (Email) • Chophépđínhkèmnhi ulo ifilekhácnhau: phim nh,âmthanh • Ngoàiracòncungc pcác ngd ngkhác nh ư:Chatvoice,Voicemail ATHENA
 34. CácD chV Mng Dchv ngd ng(ApplicationServices): • Dchv nàycungc pcác ngd ngdùng chungđ ư cch atrênServerchocácClient ATHENA
 35. CácD chV Mng Dchv cơ s d li u(DatabaseServices): • D li ut ptrung,b om tc ơ s d li u • Ph cv s lư ngng ư idùngl n,truyxu t nhanhvàoc ơ s d li u ATHENA
 36. CácL iíchC aM ng Ti tki mđ ư ctàinguyênph nc ng • Vd1:Côngngh Bootromdùng1 cng • Vd2:Chias mtmáyinchonhi ung ư i dùng • Vd3:Chias 1ModemvàLineđi ntho i ATHENA
 37. CácL iíchC aM ng Traođ id li ud dàngh ơn • Vd:M tcôngtycó5t ng,t ng1có1máy tínhmu ntraođ id li uv i1máytính trênt ng5thìs nh ư th nào? ATHENA
 38. CácL iíchC aM ng Chias ngd ng • Ch ươ ngtrìnhk toántrênServer Tptrungd li u,b om tvàBackupt t • Tptrungv Server S dngcácph nm m ngd ngtrên mng • Bánvémáybay,vétàu S dngcácd chv Internet • Email,Chat,Web • Muabánhàngquam ng ATHENA
 39. ATHENA