Bài giảng Thiết kế web - Tổng quan về internet www (Tiếp theo)

pdf 19 trang hapham 240
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thiết kế web - Tổng quan về internet www (Tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_thiet_ke_web_tong_quan_ve_internet_www_tiep_theo.pdf

Nội dung text: Bài giảng Thiết kế web - Tổng quan về internet www (Tiếp theo)

 1. CHCH ƯƠƯƠ NGNG 11 ((TT )) ĐĂ NG KÝ HOSTING -DOMAIN VÀ QU ẢN LÝ WEBSITE
 2. NỘI DUNG • HOSTING • DOMAIN • QU ẢN LÝ WEBSITE
 3. HOSTING Web hosting: dịch v ụ thuê ch ỗ website trên internet • Xác định môi tr ường vận hành của website – Máy ch Windows: Ngôn ng ASP, PHP , SQL Server, MySQL – Máy ch Linux • Ngôn ng PHP, JSP , MySQL , • r hn máy ch Windows • Xác định dung lượng th c t ca website, kh nng s m rng • Xác định băng thông , các dch v m bo an toàn, an ninh, backup d li u
 4. ĐĂ NG KÝ DOMAIN • Mua tên mi ền Tên mi ền = Tên website – Tên ng n –Gi nh –D c, không gây nh m ln – Th hi n ưc tên công ty ho c nhãn hi u chính ca cơ quan, công ty
 5. ĐĂ NG KÝ DOMAIN • Đă ng ký tên mi ền (domain) cho a ch website – Qu c t: .com, .net, .org, – Qu c gia: . vn, sg • Lựa ch ọn đă ng ký tên mi ền qu ốc tế a ch trang web không ưc trùng nhau -> T ch c ICANN qu n lý và công ty qu n lý chính t ch c này là Network Solutions • Kinh phí đă ng ký – Vi t : 450.000+ 480.000/nm –Nưc ngoài: 8 – 12USD
 6. DOMAIN VÀ HOSTING FREE
 7. DOMAIN VÀ HOSTING FREE www.000webhost.com – Dung l ượng:1500MB – Băng thông:100GB/tháng – CPanel:qu ản lý dễ dàng – FTP Truy Cập – PHP, MYSQL – Qu ảng Cáo: Không có đặt qu ảng cáo trên trang web Khi dùng Domain mi n phí thì a ch Web ca các bn mang thêm ph n tên ca nhà cung cp dch v Ví dụ: http ://tinhock362011.com
 8. DOMAIN VÀ HOSTING FREE zymic .com – Dung lượng(-Disk space ): 2000MB – Băng thông(Data transfer (Monthly) ): 35000MB /tháng – Custom Panel (cPanel):qu ản lý dễ dàng – FTP Access (FTP Truy Cập): có – PHP, MYSQL – Qu ảng Cáo: Không có đặt qu ảng cáo trên trang web Khi dùng domain mi ễn phí thì a ch Web ca các bn mang thêm ph n tên ca nhà cung cp dch v Ví dụ:
 9. HOSTING FREE www.000webhost.com
 10. HOSTING FREE www.000webhost.com • ng ký thành công tháì 24 gi ờ sau, ta ng nh p vào hp th ư: Nh n thông s FTP Hostname , FTP Username , FTP Password Ví d: • Domain: tinhock362011.com • IP Address: 31.170.160.97 • Username: a9691460 • Password:
 11. DOMAIN FREE •Dch v cung cp tên mi n khác www.co.cc Qu ản lý DNS và Zone Record tại host: 000webhost.com
 12. DOMAIN FREE • Cung cp thông tin ng ký
 13. ĐƯ A WEBSITE LÊN MẠ NG INTERNET • Dùng s dng ph n mm FileZilla 3.5 FPT Client d li u ưc upload
 14. ĐƯ A WEBSITE LÊN MẠ NG INTERNET • ng nh p vào host ttp ://members.000webhost.com/login.php •D li u ưc upload
 15. ĐƯ A WEBSITE LÊN MẠ NG INTERNET • Hay dùng các ch ươ ng trình FTP • Dùng Core FTP Lite (WS FTP, FTP Cute, )
 16. TH Ử NGHI ỆM WEBSITE • Th các trang bng nhi u cách kt ni khác nhau. • Th các trang tình tr ng mc truy cp cao th các trang vi nhi u dng ng ưi dùng khác nhau trên nhi u lo i máy tính vi màn hình khác nhau. • Th li trang web trên internet • ánh giá chung kt qu
 17. QUẢ N L Ý WEBSITE • Ai s qu n lý website • Hàng ngày cn ư a thông tin gì? – Website cn ưc cp nh t thông tin c gi luôn cm nh n ưc cái mi – Ghi th i gian cp nh t, s ng ưi truy cp • Liên kt trang, qu ng cáo –To liên kt n các trang thông tin ( i tác, khách hàng ) tng uy tín – Khi ã n nh chuy n i hình th c kinh doanh, – thu phí: Thuê t logo, qu ng cáo, Thu phí thành viên, .
 18. QUẢ N L Ý WEBSITE Cập nh ật và bảo trì Web • Thi t k trang sao cho vi c bo trì trang Web là thu n ti n nh t • Thông qua cc công c ưc lp trình sn sa ch a và cp nh t khi cn thi t • Có ch bo mt cho tng phân on trong trang Web bng cách chia quy n truy cp các công c nu cn thi t.