Bài tập lớn Quản lý dự án xây dựng website bán hàng máy tính

ppt 24 trang hapham 11021
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài tập lớn Quản lý dự án xây dựng website bán hàng máy tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_tap_lon_quan_ly_du_an_xay_dung_website_ban_hang_may_tinh.ppt

Nội dung text: Bài tập lớn Quản lý dự án xây dựng website bán hàng máy tính

 1. Quản lý dự án xây dựng website bán hàng máy tính Giáo viên hướng dẫn: Phan Thế Vinh Nhóm thực hiện: Nguyễn Mạnh Tuấn Quản lý dự án phần mềm – Nguyễn Mạnh Tuấn – TC QTDN.K9 1
 2. A. Chuẩn bị dự án. B. Khởi động dự án. C. Thực hiện dự án. D. Kết thúc dự án. E. Tài liệu tham khảo. F. Công cụ hỗ trợ. Quản lý dự án phần mềm – Nguyễn Mạnh Tuấn – TC QTDN.K9 2
 3. I. Phác thảo dự án (SOW). II. Xác định yêu cầu (cụ thể) khách hàng. III. Nguồn nhân lực dự kiến. IV. Ước tính chi phí dự án. V. Môi trường triển khai. Quản lý dự án phần mềm – Nguyễn Mạnh Tuấn – TC QTDN.K9 3
 4. • Giới thiệu dự án Chi tiết • Mục đích và mục tiêu • Thời gian thực hiện • Nhân lực tham gia • Phạm vi • Những người liên quan • Tài nguyên • Mốc thời gian quan trọng • Kinh phí • Phần hiệu chỉnh/ điều chỉnh • Chữ ký các bên liên quan. Mẫu biên bản họp Quản lý dự án phần mềm – Nguyễn Mạnh Tuấn – TC QTDN.K9 4
 5. 1. Phần quản trị hệ thống (Administrator) • Quản lý các nhóm người dùng trên hệ thống, quản trị nội dung. • Quản lý các quyền của người sử dụng. • Quản lý các danh mục hàng hóa. • Quản lý sản phẩm. • Quản lý tin tức. • Quản lý các chính sách khuyến mãi, hậu mãi. • Quản lý thông tin phản hồi. • Quản lý banner quảng cáo. • Quản lý thông tin hóa đơn mua hàng. • Quản lý thống kê hóa đơn. Quản lý dự án phần mềm – Nguyễn Mạnh Tuấn – TC QTDN.K9 5
 6. 2. Phần khách hàng (Customer) • Xem và mua hàng trực tuyến qua mạng. • Thiết lập cấu hình máy thông qua tư vấn của các nhân viên bán hàng giúp cho khách hàng có một cấu hình vừa ý. • Download báo giá mới nhất và 1 số tiện ích cho khách hàng dễ sử dụng. • Đóng góp ý kiến xây dựng . • Đăng ký thành viên. • Tìm kiếm sản phẩm mà khách hàng quan tâm. • Thống kê số người truy cập. Quản lý dự án phần mềm – Nguyễn Mạnh Tuấn – TC QTDN.K9 6
 7. Nhóm 4: gồm 3 thành viên (1 trưởng nhóm) • Thiết kế giao diện: 1 thành viên • Xây dựng code: 2 thành viên • Các công việc còn lại: 3 thành viên. Quản lý dự án phần mềm – Nguyễn Mạnh Tuấn – TC QTDN.K9 7
 8. • Tổng chi phí: 12 triệu. • Chi phí xây dựng web: 9 triệu. • Chi phí dự phòng: 3 triệu. Bảng ước tính chi phí STT Chi phí Tiền (1000VND) 1 Tiền công, tiền lương 6,500 2 Văn phòng phẩm 850 3 Thiết bị, nguyên vật liệu 950 4 Huấn luyện 0 5 Khác: chi phí đi lại, tiếp khách 700 Tổng 9,000 Quản lý dự án phần mềm – Nguyễn Mạnh Tuấn – TC QTDN.K9 8
 9. 1. Phần cứng: P4 3.0 Ghz, RAM 512Mb, D2.8 Ghz, RAM 1Gb. 2. Phần mềm: MS Windows XP, MS SQL Server 2000 3. Công cụ phát triển • Ngôn ngữ sử dụng: HTML, CSS, JavaScript, C#, ASP.NET, VS.NET 2005. • Hệ cơ sở dữ liệu: Enterprise Manager, Query Analyzer SQL Server 2000. Quản lý dự án phần mềm – Nguyễn Mạnh Tuấn – TC QTDN.K9 9
 10. I. Thành lập nhóm chính thức. II. Cài đặt môi trường triển khai. III. Lập kế hoạch thời gian làm việc. IV. Ma trận trách nhiệm. V. Ước tính chi phí dự án chi tiết. VI. Chi phí ngân sách. VII. Bảng công việc – WBS. VIII. Xác định rủi ro ban đầu. Quản lý dự án phần mềm – Nguyễn Mạnh Tuấn – TC QTDN.K9 10
 11. - Nhóm dự án gồm 3 thành viên: 1. Nguyễn Mạnh Tuấn Thành viên - Code 2. Nguyễn Văn A Thành viên - Design 3. Nguyễn Văn B Trưởng nhóm - Code Quản lý dự án phần mềm – Nguyễn Mạnh Tuấn – TC QTDN.K9 11
 12. 1. Phần cứng: P4 3.0 Ghz, RAM 512Mb, D2.8 Ghz, RAM 1Gb. 2. Phần mềm: MS Windows XP, MS SQL Server 2000 3. Công cụ phát triển - Ngôn ngữ sử dụng: HTML, CSS, JavaScript, C#, VS.NET 2005. - Hệ cơ sở dữ liệu: Enterprise Manager, Query Analyzer SQL Server 2000. - Các công cụ hỗ trợ khác. Quản lý dự án phần mềm – Nguyễn Mạnh Tuấn – TC QTDN.K9 12
 13. Công việc Thời gian Mốc thời gian Tham gia Xác định yêu cầu, 01/07 – 9 ngày Nhóm phân tích 09/07/2009 10/07 - Thiết kế 5 ngày Hạnh 14/07/2009 Cài đặt, kiểm thử đơn 15/07- Thắm, Hà 10 ngày vị 24/07/2009 (Hạnh: 5 ngày) Tích hợp, kiểm thử hệ 25/07 - 5 ngày Nhóm thống 29/07/2009 30/07 - Vận hành và bảo trì 2 ngày Nhóm 31/07/2009 Tổng cộng 31 ngày = 1 tháng Quản lý dự án phần mềm – Nguyễn Mạnh Tuấn – TC QTDN.K9 13
 14. Xác định Cài đặt, Tích hợp, Vận Công việc yêu Thiết kiểm hành và cầu, thử đơn kiểm thử Họ và tên kế bảo trì phân vị hệ thống tích NguyÔn M¹nh TuÊn P C P P P Nguyễn Văn A P P C C P Nguyễn Văn B P, A A P, A C, A P, A Ghi chú: - P: Thực hiện - A: Xét duyệt - C: Tham gia đóng góp Quản lý dự án phần mềm – Nguyễn Mạnh Tuấn – TC QTDN.K9 14
 15. Đơn vị tính: 1.000VND Tiền Văn Thiết bị, công, Huấn STT Mô tả công việc phòng nguyên Khác Tổng Tiền luyện phẩm vật liệu lương 1 Xác định yêu cầu 2,250 400 200 0 400 3,250 2 Thiết kế 375 200 100 0 100 775 Cài đặt, kiểm thử 3 2,125 100 300 0 50 2,575 đơn vị Tích hợp, kiểm thử 4 1,250 100 200 0 100 1,650 hệ thống 5 Vận hành và bảo trì 500 50 150 0 50 750 Tổng 6,500 850 950 0 700 9,000 Quản lý dự án phần mềm – Nguyễn Mạnh Tuấn – TC QTDN.K9 15
 16. Đơn vị tính: 1.000VND Tiền Văn Thiết bị, công, Huấn STT Mô tả công việc phòng nguyên Khác Tổng Tiền luyện phẩm vật liệu lương 1 Xác định yêu cầu 2,250 400 200 0 400 3,250 2 Thiết kế 375 200 100 0 100 775 Cài đặt, kiểm thử 3 2,125 100 300 0 50 2,575 đơn vị Tích hợp, kiểm thử 4 1,250 100 200 0 100 1,650 hệ thống 5 Vận hành và bảo trì 500 50 150 0 50 750 Tổng 6,500 850 950 0 700 9,000 Quản lý dự án phần mềm – Nguyễn Mạnh Tuấn – TC QTDN.K9 16
 17. Quản lý dự án phần mềm – Nguyễn Mạnh Tuấn – TC QTDN.K9 17
 18. Mức nguy Mức độ ảnh Xác suất hiểm và Công việc trọng yếu Những rủi ro có thể xảy ra hưởng (Cao, xảy ra Biện pháp TB, Thấp) dự phòng Xác định yêu cầu Xác định yêu cầu không rõ ràng Cao 50% (KCN) -nt- Ý kiến của các thành viên không thống nhất Cao 30% (Cao) Người cần phỏng vấn vắng mặt (đi học tập trung, -nt - Cao 20% (Cao) nghỉ làm) Có những yêu cầu vô lý, không làm phần mềm -nt- Cao 40% (KCN) được Kỹ sư thiết kế chưa có kinh nghiệm, phải chỉnh sửa Thiết kế phần mềm Cao 50% (Cao) nhiều lần Thiết kế không tương thích với hệ thống lập báo -nt- TB 10% (TB) cáo -nt- Kỹ sư thiết kế ốm, nghỉ Cao 10% (TB) Lập trình cho phần Nhân viên lập trình vắng mặt. TB 50% (KCN) mềm -nt - Trong thời gian tới sẽ đổi chuẩn chữ Việt Thấp 100% (TB) -nt - Nhân viên lập trình trình độ không cao, chưa có Cao 50% (TB) kinh nghiệm Tích hợp hệ thống Các module không khớp nhau TB 20% (TB) TestQuản lý dự án phầnTest mềm không – Nguyễncẩn thận Mạnh Tuấn – TC QTDN.K9 TB 10% (TB)18
 19. Thực hiện kết hợp đan xen hai quá trình sau: I. Thực hiện II. Quản lý quá trình thực hiện Quản lý dự án phần mềm – Nguyễn Mạnh Tuấn – TC QTDN.K9 19
 20. I. Xác định yêu cầu i. Phân tích yêu cầu của khách hàng ii. Phân tích yêu cầu của hệ thống (sử dụng sơ đồ Use – case) iii. Xác định các thực thể và các mối quan hệ giữa chúng iv. Xây dựng sơ đồ quan hệ thực thể (thiết kế bảng dữ liệu) II. Thiết kế và cài đặt modul i. Các modul Admin ii. Các modul Customer III. Lập trình i. Các quy ước chung khi cài đặt ii. Phân công công việc cho giai đoạn lập trình iii. Cài đặt code IV. Tích hợp V. Bảo trì Quản lý dự án phần mềm – Nguyễn Mạnh Tuấn – TC QTDN.K9 20
 21. I. Bàn giao công việc (biên bản) II. Kiểm tra và đánh giá hiện trạng sau mỗi giai đoạn. III. Tiến hành họp sau mỗi giai đoạn – Biên bản họp - Đánh giá kết quả của giai đoạn trước. - Lập kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo Tài liệu theo dõi IV. Theo dõi từng giai đoạn thực hiện dự án bằng văn bản, tài liệu và quản lý các tài liệu có liên quan. Quản lý dự án phần mềm – Nguyễn Mạnh Tuấn – TC QTDN.K9 21
 22. I. Kết quả dự án II. Nguyên nhân (thành công, thất bại) III. Đánh giá kết quả dự án 1. Mức độ hoàn thiện của dự án 2. Chi phí thực tế 3. Báo cáo kinh nghiệm Quản lý dự án phần mềm – Nguyễn Mạnh Tuấn – TC QTDN.K9 22
 23. 1. Đề án công nghệ phần mềm – Đại học khoa học tự nhiên 2. Kinh tế FullBright - Internet 3. Quản lý dự án – Lê Đức Trung 4. Quản lý dự án phần mềm – Phùng Đức Hòa 5. Quản lý dự án Công nghệ thông tin – Ngô Trung Việt và Phạm Ngọc Khôi 6. Giáo trình Quản lý dự án – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông 7. Đề án Tin học hóa ngành thuế Việt Nam (2001 - 2005) – Lê Đức Trung. Quản lý dự án phần mềm – Nguyễn Mạnh Tuấn – TC QTDN.K9 23
 24. • MS. Word, MS. Excel • WBS Chart Pro • MS SQL Server 2000 • HTML, CSS, JavaScript, C#, ASP.NET, VS.NET 2005. • Yahoo, sky, gmail Quản lý dự án phần mềm – Nguyễn Mạnh Tuấn – TC QTDN.K9 24