Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực - Lê Thị Hạnh

ppt 16 trang hapham 10170
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực - Lê Thị Hạnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_quan_tri_nguon_nhan_luc_chuong_1_tong_quan_ve_quan.ppt

Nội dung text: Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực - Lê Thị Hạnh

 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH GV. LÊ THỊ HẠNH
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO ◼ Ts. Trần Kim Dung, gíao trình QTNNL, NXB thống kê – 2006. ◼ Ts. Nguyễn Ngọc Quân và Ths Nguyễn Văn Điền, giáo trình QTNNL, NXB trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân- 2007. ◼ Một số tài liệu tham khảo khác.
 3. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MỤC TIÊU CHƯƠNG ✓ Hiểu được bản chất, vai trò và mục tiêu của QTNNL. ✓ Biết được các họat động chủ yếu của QTNNL. ✓ Các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường. ✓ Bản chất và vai trò của nhà quản trị.
 4. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 1. BẢN CHẤT HĐNNL ➢ Doanh nghiệp là tập hợp các nguồn lực: • Con người. 1.1 • Máy móc. KHÁI NIỆM • Kiến thức, khoa học kỹ thuật. • Tiền. ➢ Nhân lực gồm: • Thể lực. • Trí lực.
 5. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 1. BẢN CHẤT HĐNNL ➢ Nguồn nhân lực: là tất cả các thành viên trong tổ chức sử dụng kiến thức, kỹ năng, trình độ, kinh nghiệm, hành vi đạo đức, để thành lập, phát triển và duy trì doanh nghiệp. “ QTNNL là tất cả các họat động của tổ chức nhằm thu hút, sử dụng, đánh giá, bảo toàn và gìn giữ một lực lượng lao động phù hợp yêu cầu của tổ chức về cả số lượng và chất lượng ”
 6. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 1. BẢN CHẤT HĐNNL ▪ QTNNL là công tác quản lý con người trong nội bộ một tổ chức, là sự đối xử của tổ chức đối với lao động. 1.2 PHẠM VI ▪ QTNNL chịu trách nhiệm đưa con người vào tổ chức giúp cho họ thực hiện công việc, thù lao lao động và giải quyết các vấn đề phát sinh. ( Nguồn: Giáo trình QTNNL, TS. Nguyễn Ngọc Quân, NXB ĐH kinh tế quốc dân Hà Nội- 2007, trang 8)
 7. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 1. BẢN CHẤT HĐNNL • Thành lập tổ chức, giúp tổ chức tồn tại và phát triển trên thị trường. 1.3 • Phát triển nguồn nhân lực làm tăng VAI TRÒ năng suất. • Quản lý nguồn lực khác hiệu quả. • Tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
 8. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 1. BẢN CHẤT HĐNNL • Sử dụng hiệu quả NNL nhằm đạt mục tiêu kinh doanh. • Củng cố và duy trì số lượng và chất lượng 1.4 lao động. MỤC TIÊU • Tạo điều kiện môi trường làm việc cho nhân viên. • Xây dựng mối quan hệ tốt giữa nhân viên và người quản lý, tạo đặc thù cho DN. ( Nguồn: Giáo trình QTNNL, TS. Nguyễn Ngọc Quân, NXB ĐH kinh tế quốc dân Hà Nội- 2007, trang 8)
 9. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 2. TÍNH KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT CỦA QTNNL ➢ Là hệ thống các kiến thức, nguyên TÍNH KHOA tắc và phương pháp khoa học được HỌC đúc kết và kiểm nghiệm qua thực tế. TÍNH NGHỆ ➢Là cách thức vận dụng linh hoạt kiến THUẬT thức, phương pháp, kỹ năng QTNL vào thực tế.
 10. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 3. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐNNL: ➢Nhóm chức năng thu hút NNL: • Hoạch định NNL • Phân tích và thiết kế công việc • Thu hút, tuyển dụng và bố trí nhân lực ➢ Nhóm chức năng đào tạo và phát triển NNL: • Có 2 loại: đào tạo mới và đào tạo lại • Huấn luyện và đào tạo nhân viên • Hướng nghiệp cho nhân viên ➢ Nhóm chức năng duy trì NNL: • Đánh giá hiệu quả công việc • Xây dựng và quản lý hệ thống tiền lương • Quan hệ xã hội
 11. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 4. TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN HĐNNL Có 4 nguồn thay đổi tới các hoạt động QTNNL: • Môi trường vật chất và môi trường kinh tế. • Môi trường công nghệ- kỹ thuật và thông tin. • Môi trường chính trị. • Môi trường văn hóa- xã hội.
 12. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 4. TÁC ĐỘNG CUẢ MÔI TRƯỜNG ĐẾN HĐNNL a. Môi trường bên trong b. Môi trường bên ngoài doanh nghiệp: doanh nghiệp: • Mục tiêu và chiến lược của • Kinh tế- chính trị doanh nghiệp. • Dân số- lực lượng lao động • Quy mô và cơ cấu tổ chức • Văn hóa- xã hội của doanh nghiệp. • Pháp luật • Văn hóa của doanh nghiệp • Khoa học- công nghệ • Công nghệ của doanh • Khách hàng nghiệp. • Đối thủ cạnh tranh.
 13. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 5. CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG NHÂN SỰ ➢Công ty nhỏ: CHỦ TỊCH Giám đốc Giám đốc Giám đốc Giám đốc tài chính Sản xuất NNL Marketing Trợ lý giám đốc Trợ lý Trợ lý NNL Nhân sự Quản trị (Nguồn: Human resource management, Wendell E.French, Houghton Mihlin Comp:1994, page.14)
 14. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 5. CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG NHÂN SỰ ➢ Công ty lớn: CHỦ TỊCH Phó chủ tịch Phó chủ tịch Phó chủ tịch Phó chủ tịch Tài chính Sản xuất NNL Marketing GĐ GĐ quan hệ GĐ quan hệ GĐ GĐ Thù lao và Lao động Lao động Đào tạo và Tuyển dụng Phúc lợi (pháp chế) (nhân viên) Phát triển (Nguồn: Human resource management, Wendell E.French, Houghton Mihlin Comp:1994, page.14)
 15. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 6. VAI TRÒ CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ NNL ➢ Thiết lập hoặc tham gia thiết lập các chính sách. ➢ Phối hợp các trưởng bộ phận thực hiện các họat động ➢ Cố vấn cho các nhà quản trị. ➢ Kiểm tra việc thực hiện các chính sách và thủ tục về quản trị.
 16. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL 7. PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CỦA NHÀ QUẢN TRỊ NL • Công bằng và kiêm quyết. • Ý thức nghề nghiệp. • Sự khéo léo và tài xoay xở. • Người chính trực và trung thực. • Có tinh thần trách nhiệm XH. • Biết quan tâm và cảm thông. • Hiểu về lao động và các giới hạn khác. • Kỹ năng truyền thông.