Bài giảng Thiết kế web - Tổng quan về internet www

pdf 20 trang hapham 150
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thiết kế web - Tổng quan về internet www", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_thiet_ke_web_tong_quan_ve_internet_www.pdf

Nội dung text: Bài giảng Thiết kế web - Tổng quan về internet www

 1. CH NG I TNG QUAN V INTERNET WWW
 2. NI DUNG • Gi i thi u lch s • Cáckháini m cn bn Internet • Các dch v cơ bn ca Internet • Gi i thi u khái quát v Web
 3. GI I THI U L CH S •Mng Internet xu t phát t mng ARPANET ca M (1969) - mng gi a các tr ưng • 1989 - Tim BernersLee phát minh ra giao th c World Wide Web, sau ó to ra ngôn ng Hypertext Markup Language -HTML • 1990 - Tim vi t trình duy t (Web Browser) và Web server u tiên (info.cern.ch) •T nm 1993 internet phát tri n rt nhanh • Vi t nam có Internet vào tháng11/1997 • n nay, mng internet liên kt hàng tr m tri u ng ưi dùng và có kho ng hơn 30 t trang , hơn108 tri u website (2-2007 - Netcraft'ssurvey)
 4. CÁC KHÁI NI ỆM C Ơ B ẢN • Internet : mng máy tính toàn cu, các máy truy n thông vi nhau bng giao th c chung là TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol) • Intranet : là mng cc b không ni vào Internet, truy n thông bng giao th c TCP/IP. • Mô hình Client -Server : mô hình khách-ch . Server ch a tài nguyên dùng chung cho nhi u máy Client • Internet Server : là các Server cung cp các dch v Internet (Web Server, Mail Server, FTP Server )
 5. CÁC KHÁI NI M C B N • Internet Service Provider (ISP): Nhà cung cp dch v Internet cho khách hàng. Mi ISP có nhi u khách hàng và có th có nhi u lo i dch v Internet khác nhau. • Internet Protocol : tiêu chu n chi ph i vi c chuy n ti thông tin gi a các máy tính trong mng Mt s giao th c thông dng: TCP, HTTP, FTP, MTP • World Wide Web (WWW): Mng toàn cu các máy tính s dng Internet trao i các tài li u web.
 6. CÁC KHÁI NI ỆM C Ơ B ẢN Ph ươ ng th c kt ni Internet ph bi n Mô hình mng Internet
 7. CÁC KHÁI NI ỆM C Ơ B ẢN • IP Address (Internet Protocol Address): mt con s xác nh duy nh t cho mi máy trên Internet Ví d: 192.168.1.1 • Domain name: Tên xác nh mt web site Ví d: www.ctu.edu.vn • DNS (Domain Name Service): mt ch ươ ng ch ươ ng trình ch y trên server, chuy n tên mi n sang a ch IP và ng ưc li.
 8. CÁC D CH V INTERNET •Dch v kt ni Internet tr c ti p •Dch v kt ni Internet gián ti p •Dch v kt ni Internet tc cao (ADSL) •Dch v kt ni thông qua mt LAN ( mng cc b) •Dch v kt ni thông qua mt Modem
 9. GI ỚI THI ỆU KHÁI QUÁT V Ề WEB • Web là mt ng dng ch y trên mng Client-Server, khách và ch web liên lc nhau bng giao th c http (HyperText Transfer Protocol ). Các web server cung cp thông tin ưc nh dng theo ngôn ng HTML • Web Page: file vn bn ch a nh ng tag HTML ho c nh ng on mã c bi t mà trình duy t web có th hi u và thông dch ưc, file ưc lưu vi ph n m rng là .html ho c htm . • Website : là tp hp các web page có liên quan ca mt công ty hay cá nhân.
 10. GI I THI U KHÁI QUÁT V WEB • Web client (Web Browser): trình duy t Web. Dùng truy xu t các tài li u trên các Web Server. • Home page : web page có mc cao nh t (trang ch ) ca mt website. • Hosting provider : là công ty ho c t ch c ư a các trang ca chúng ta lên mng • Publish : Xu t bn trang web
 11. GI ỚI THI ỆU KHÁI QUÁT V Ề WEB • Web server là dng ph n mm cài trên máy server ph c v qu n lý các website . Ví d: apache, IIS .tích hp các giao di n lp trình bng mt ngôn ng c th . • Web là ng dng (trên mng client-server) ưc chia s trên mng internet
 12. GI ỚI THI ỆU KHÁI QUÁT V Ề WEB
 13. GI ỚI THI ỆU KHÁI QUÁT V Ề WEB • URL(Unioform resource locator): Mt a ch web, là mt chu n xác nh các trang web trên Internet . • URL tuy ệt đối – là a ch Internet y ca mt trang ho c file , bao gm giao th c, v trí mng, ưng dn tùy ch n và tên file. http:// www.microsoft.com/ms.htm . – URL tươ ng đối - mô t ng n gn a ch tp tin kt ni có cùng ưng dn vi tp tin hi n hành, URL tươ ng i ơ n gi n bao gm tên và ph n m rng ca tp tin. Ví d: :Giao th c Tên mi n Cng Th ư m c Tp tin Bi n và Tên mt v trí (Protocol) (Domain) (Port) (Folder) (File) tham s trong trang web
 14. GI ỚI THI ỆU KHÁI QUÁT V Ề WEB • Cổng (Port): là mt con s xác nh kênh nh p/ xu t ưc s dng b i m t ng d ng Internet. •Mt máy server có th cung c p nhi u d ch v , do ó phân bi t các d ch v này, giúp client khai thác úng d ch v cn thi t. • Hai d ch v khác nhau ch y trên nh ng c ng khác nhau. Ví dụ: Web ưng dùng c ng 80 , FTP ưng dùng c ng 21 , SMTP server th ưng dùng c ng 25
 15. GI ỚI THI ỆU KHÁI QUÁT V Ề WEB • Trang web tnh – Ch a ni dung c nh ( dng HTML, cp nh t ni dung ph i cp nh t tr c ti p trên mã HTML) – Không cho phép ng ưi s dng tươ ng tác, cp nh t d li u trên trang web. • Trang web động –Kt hp HTML và mã lnh. – Mã lnh ưc th c thi. Server gi kt qu là HTML v ng ưi s dng. – Có kh nng tươ ng tác vi ng ưi s dng. Mt trang web ch a các hình nh chuy n ng ch ưa hn là trang web ng.
 16. GI ỚI THI ỆU KHÁI QUÁT V Ề WEB X lý yêu cu vi web tnh
 17. GI ỚI THI ỆU KHÁI QUÁT V Ề WEB • HTML (HyperText makup Language) gm các on mã chu n ưc quy ưc thi t k Web và ưc hi n th bi trình duy t Web – Hypertext (Hypertext link): là mt t hay mt cm t c bi t dùng to liên kt gi a các trang web. – Mark up : là cách nh dng vn bn trình duy t hi u và thông dch ưc. – Language : tp nh ng quy lu t nh dng vn bn trên trang web. • Trình so ạn th ảo trang web : Có th so n th o web trên bt k trình so n th o vn bn nào: Notepad, FrontPage ho c Dreamweaver.
 18. GI ỚI THI ỆU KHÁI QUÁT V Ề WEB Mô hình 3 lp trong thi t k web 1.Lớp nội dung/cấu trúc Là lp cung cp thông tin cho ng ưi truy cp. Ni dung: các vn bn, hình nh, các liên kt Ni dung t ch c theo cu trúc ca mt ngôn ng : HTML, XHTML 2. Lớp trình bày/ki ểu mẫu Là lp quy nh các trình bày ni dung ca trang web. Lp nh ngh a các nh dng hay các ki u mu các thành ph n trang web. Các nh ngh a này lưu tr trong 1 tp tin riêng theo cú pháp chu n nh dng CSS. 3. Lớp hành vi Là lp cho phép th c hi n mt s hành vi/thao tác trên các thành ph n ca trang web thông qua ngôn ng script (JavaScript, VbScript).
 19. NG D NG WEB Giúp nh hưng cho nhà thi t k • Website Giáo dc • Hu n luy n (online trainning) • Website Tin tc • Website Gi i trí • Di n àn trao i th o lu n • Qu n lý, Mua bán, .